АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
22.06.2009   

ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ПРИОРИТЕТНА ОС 7)

Основната цел на транснационалното и междурегионално сътрудничество е да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми.

Принципът на Инициативата на Общността EQUAL относно транснационалното и междурегионалното сътрудничество е включен в оперативната програма като отделна приоритетна ос. Това е направено с оглед постигането на по-висока ефективност на разходите за транснационално и междурегионално сътрудничество по време на изпълнение на оперативната програма. Проектите, които ще бъдат финансирани в рамките на тази приоритетна ос, изискват различен подход при тяхното управление, отчитане, наблюдение и оценка.

Причините за включването на транснационалното и междурегионалното сътрудничество като отделна приоритетна ос на ОП РЧР се основават на преимуществата, които се дават на страните-членки, по отношение на възможностите за развитие на знанията и уменията на редица заинтересовани организации и институции извън границите на държавата, за насърчаване на международното сътрудничество в приоритетните сфери на взаимодействие, за изграждане на формални и неформални мрежи в рамките на ЕС, за развитие на алтернативни перспективи за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т. н.

Приоритетната ос ще изгради платформа за организации, национални и регионални институции да черпят от опита в други държави или региони по един установен и организиран начин чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност.

Приоритетната ос ще стимулира пряко и ще подкрепя иновациите, както и ще насърчава разпространението и трансфера на иновативни резултати в прилаганите политики и практиката. Основният ефект от прилагането на транснационалното и междурегионалното сътрудничество ще се наблюдава при разработването на решения за справяне с наличните нужди по начин, който е значително по-ефективен от гледна точка на разходите и времето, отколкото ако се прилагат само национални/ вътрешни подходи.

Регламент № 1081/2006 (чл. 3 и 9) представя законовата рамка на транснационалните и междурегионалните действия. От оперативната програма ще се съфинансират следните типове дейности: 1) наблюдение, проучвания и изследвания на развитието в други страни-членки, или други държави, включително посещения и обмяна на служители; 2) извършване на оценки, партньорски проверки, изследване на показателите за напредъка в отделни практики в други страни-членки, или други държави; 3) разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит, включително чрез публикации, организиране на събития, мрежи, туининг (побратимяване); 4) обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни; 5) внасяне, трансфер и адаптиране на модели и практики от други държави; 6) съвместно или координирано развитие, изпробване или валидиране на услуги, продукти и помощни системи; 7) координирани съвместни действия; 8) обмяна на опит на място.

При изпълнението на тази приоритетна ос ще бъдат прилагани следните модели на интервенция:

  • Сътрудничество между проекти в различни страни-членки;
  • Сътрудничество между мрежи и партньорства с фокус върху специфичен въпрос или проблем;
  • Сътрудничество между национални, регионални и местни институции и организации (вкл. Комитети за наблюдение, Управляващи органи и Междинни звена по ЕСФ в страните-членки).

Имайки предвид националния обхват на оперативната програма, общини / групи от общини биха могли да създават партньорски проекти с подобните им партньори в други страни.Информационен бюлетин на мрежата


Европейско транснационално сътрудничество - информация и новини
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG