АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PО001/07/5.2.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.06.2009   

BG051PО001/07/5.2.01 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"

Агенция за социално подпомагане стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051POO1/07/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Цели на схемата:
  •  Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
  • Подобряване качеството на живот на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда.

Максималният бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 29 337 450 лв.


Краен срок за представяне на проектните предложения: 04 октомври 2007 г., 16.00 часа местно време
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG