АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - РЕЧНИК
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта

РЕЧНИК

Kомпонент
Една от възможните сфери на действие на схемата за безвъзмездна финансова помощ.
АЗ
Агенция по заетостта
АСП
Агенция за социално подпомагане
Безвъзмездна финансова помощ
Без това да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO, Евроатом) No 1605/2002, това са средства, предоставени от ОП „РЧР”, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати
Бенефициент
Оператор, орган или фирма, без значение публичен или частен, отговорен за инициирането или за инициирането и изпълнението на операции. В контекста на схемите за финансова помощ по чл. 87 от Договора, бенефициенти са публични или частни фирми, реализиращи отделен проект и получаващи публична помощ.
Верифициране
Дейност, посредством която Управляващият орган се уверява и гарантира пред Сертифициращия орган, че работата, продуктите и услугите са предоставени или извършени и че декларираните разходи от Бенефициентите по операциите действително са били извършени и съответстват на националните правила и на правилата на Общността.
Група проекти
Проекти, разположени в една и съща област или по протежение на един и същ транспортен коридор; с ясно идентифицирани цели; част от генерален план за тази област или коридор.
Директиви
Директивите са правни актове на органите на Общността. Чрез Съвета или Комисията държавите членки на ЕС се задължават да из­дават или променят национални правни актове в рамките на един фиксиран период за изпълнение на поставената в директивата цел.
ДО
Договарящ орган
Договарящ орган
Орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Договор, сключен между ръководител на договарящ орган или упълномощено от него лице и бенефициент за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект.
Доклад по сертифициране
Официален писмен документ, подготвен от Управляващият орган и представен на Сертифициращия орган за всяка приоритетна ос, включително общия размер на допустимите разходи, платен от Бенефициентите при изпълнение на операциите.
Европейски социален фонд
Основаният през 1960 г. ЕСФ е най­важният инструмент на социалната политика на ЕО. Той служи за подпо­магане на мерки за професионално обучение и преквалификация и за създава­нето на работни места. Около 75% от одобрените в него суми служат за борба с младежката безработица. В рамките на неговото развитие се поя­вяват следните пет проблемни области: развитие на активни политики на трудовия пазар за борба с безработицата, насърчаване на социалната ин­теграция, изграждане на възможности за продължаващо през целия живот обучение и образователна система за насърчаване на професионалната реа­лизация, изготвяне на мерки за по-лесно приемане на икономическите и соци­алните промени, повишаване на участието на жените на пазара на труда. През 2001 г. в бюджета на ЕО са заделени 9,264 млрд. евро за ЕСФ.

ЕК
Европейска комисия
ЕО
Европейска общност
ЕС
Европейски съюз
ЗМСП
Закон за малките и средни предприятия
ЗПОО
Закон за професионално образование и обучение
Измама
Действие или пропуск на международно ниво, което би могло да доведе до присвояване или незаконно задържане на средства от държавния бюджет на страната-членка или средства, управлявани от държавните органи.
Изпълнител от страна на бенефициента
Изпълнители на дейности по проекта, възложени им от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнителите от страна на Бенефициента не са партньори и изборът им е предмет на правила на договаряне, посочени в ПМС №55 /12.03.2007г. или Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, както и съобразно утвърдени от ДО насоки.
Изпълнителна агенция
Aгенция, натоварена с подготовката и провеждането на публичните търгове, сключване на договорите, извършване на плащанията и финансовата отчетност, както и техническото изпълнение по отношение на проектите, посочени в даден Финансов меморандум и съгласно установените процедури във Финансовото споразумение между Националния ръководител и Ръководителя на програма по съответния Финансов меморандум. В случаите, в които техническата страна на изпълнението е делегирано на друго министерство или агенция, то това ресорно министерство или агенция отговаря за изпълнението солидарно и равнопоставено с ИА в рамките на своите пълномощия.

ИКТ
Информационни и комуникационни технлогии
Искане за средства
Официален писмен документ от Управляващият орган до Националния фонд за искане на необходимите средства за извършване на плащанията до Бенефициентите през съответния период.
ИСУН
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС.
Кандидат
Водеща организация и партньор/и, която/които разработват проектно предложение с цел бъдещо изпълнение на одобрения проект.
КН
Комитет за наблюдение
Компонент
Една от възможните сфери на действие на схемата за безвъзмездна финансова помощ.
Междинно звено
Структурата, която действа под отговорността на Управляващия орган на съответната оперативна програма или изпълнява определени задължения от негово име по отношение на бенефициентите, изпълняващи операцията.
МЗ
Междинно звено
МОН
Министерство на образованието и науката
МСС
Международен счетоводен стандарт
МТСП
Министерство на труда и социалната полика
МФ
Министерство на финансите
НАПОО
Национална агенция за професионалното образование и обучение
Нередност
Нарушение на клауза от правото на Общността, в резултат на действие или пропуск на икономически оператор, който има, или би имал, ефект на щета върху общия бюджет на Европейския съюз, изразяващ се в неправомерен разход от общия бюджет.
НСРР
Национална стратегическа референтна рамка
Одитиращ орган
Национален, регионален или местен публичен орган или организация, функционално независим от управляващия орган и сертифициращия орган, определен от страната-членка за всяка оперативна програма или за всички оперативни програми и отговарящ за верифициране на ефективното функциониране на системата за управление и контрол.
ОО
Одитиращ орган
Оперативна програма
Документ, представен от страна-членка и одобрен от Европейската комисия, установяващ стратегия за развитие със съгласувани приоритети, която да бъде реализирана с помощта на Фонд, а по отношение на цел Сближаване, с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР.
Операция
Проект или група проекти, избрани от Управляващия орган на съответната оперативна програма в съответствие с критериите, одобрени от Комитета за наблюдение и изпълнявани от един или повече бенефициенти, позволяващи постигането на целите на приоритета, към който се отнасят
Партньор
Партньорът/ите участва/т в реализацията на проекта заедно с водещата организация, отговарят на същите изисквания за допустимост и направените от тях разходи са допустими в същата степен, както и разходите, направени от кандидата.
ПМС
Постановление на Министерски съвет
Подозирана измама
Нередност, пораждаща инициирането на административни или юридически процедури на национално ниво, с оглед установяването на наличието на поведение на международно ниво, в частност измама. Управляващият орган на ОПТ следва да изпълни процедура за разкриване, избягване и коригиране на нередности и възстановяване на неправомерно платени суми (заедно с лихвата по закъснелите плащания, където това е удачно).
Представител на целева група
Представител на допустима целева група по конкретна операция, включен в изпълнението на конкретен договор за безвъзмездна помощ.
Приключваща декларация
Декларация, изготвена от дирекция „Одит на средствата от ЕС”, която обобщава резултатите от проверките, извършени в предходната година, също и за гарантиране на коректността на заявлението по крайния баланс, както и за редовността на разходите, на базата на методологическите насоки, подготвени от Европейската комисия и Министерството на финансите.
Принципът за „четирите очи”
Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция служителят, натоварен с изпълнението на дадена специфична задача е основно проверяван от друг човек, включително контролните листове.
Приориетна ос
Един от приоритетите в стратегията на дадена оперативна програма, съдържащ група от операции, които са свързани и имат специфични измерими цели.
Прогнозиране
Дейност, при която Сертифициращия орган изпраща до Европейската комисия условна прогноза за своите искания за плащания за текущата и последващата финансова година
Проект
Икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на специфична техническа функция и с отъждествими цели
Проектна фаза
Етап от проект, който е технически и финансово независим и притежава своя собствена ефективност
Проектно предложение
Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.
Публичен разход
Публичен принос за финансирането на операции от Държавния бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по линия на Структурните фондове и Кохезионният фонд, както и сходни разходи. Принос към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като сходни разходи
Ръководител на договарящия орган
Ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира договарящият орган или упълномощено от него длъжностно лице
Сертификат към ЕК
Официален писмен документ за искане на средства от Европейската комисия за даден период (обикновено четири месеца) на базата на вече сертифицирани разходи и информация за допустимостта на искането
Сертифициране на разходи
Потвърждаване на коректността и допустимостта на разходите и ефективността и съответствието им с правилата на ЕС, относно системите за управление и контрол за Структурните фондове и Кохезионния фонд
Сертифициращ орган
Национален, или местен публичен орган или организация, определен от страна-членка да сертифицира разходни документи и исканията за средства преди да бъдат изпратени до Комисията
Система за проследяване на документите (одитна пътека)
Средство за мониторинг, предвидено от Европейския съюз за наблюдение на използването на Структурните фондове и Кохезионния фонд и намира отражение в описанието на изпълнението на програмата и на операцията под формата на текст, таблици и графики. Това описание включва различните нива на технически задания и комуникации, както и управлението и предварителните одитни процеси, като по този начин прави възможен процеса на мониторинг и проследяване.
СО
Сертифициращ орган
УО
Управляващ орган
Управляващ орган
Национална, регионална или местна публична институция или публична или частна организация, определена от страната-членка да управлява оперативната програма
Финансов доклад
Официален писмен документ от Управляващият орган към Националния фонд, представящ финансовите дейности по съответната Оперативна програма през отчетния период
ЦКЗ
Централно координационно звено
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG