АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 8 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-8.2.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-8.2.01 Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД “ЕФМПП”), стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-8.2.01 "Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Цел на настоящата схема е:
  • Подпомагане на Управляващия орган и Междинните звена на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за изпълнението на Комуникационния план на оперативната програма и мерки за информиране и публичност на ЕСФ и ОП РЧР.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 15 646 640 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28.11.2008 г. 15:00ч.

Сключени договори по приоритетна ос 8 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG