АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.04.2009   

BG051PO001-6.1.01 "Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица"

 Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001 – 6.1.01 "Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица"

Цел на настоящата схема е:
  • Подобряване качеството на работа на институциите, отговорни за предоставянето на услуги на лицата, търсещи работа, както и на неактивните лица и заетите в сивата икономика, чрез поставяне на фокус върху осигуряване на индивидуален подход към бенефициентите на съответните услуги, правилно планиране и прогнозиране на тенденциите, подобряване на инструментариума за реализиране на съответните нормативни документи.
Конкретен бенефициент - Агенция по заетостта

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 1 564 664 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 20 март 2009 г., 17.30 ч.

Сключени договори по приоритетна ос 6 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG