АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.04.2009   

BG051PO001-6.2.01 "Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване"

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по Приоритетни оси 6,7 и 8 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001 – 6.2.01 Разработване и внедряване на информационни системи и бази – данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване

Цел на настоящата схема е:
  • Подобряване качеството на обслужването на клиентите и оптимизиране дейността на Агенцията за социално подпомагане чрез доработка и внедряване на Интегрирана информационна система за управление с два модула – модул „Социално подпомагане” и модул „Закрила на детето”.

Конкретен бенефициент - Агенция за социално подпомагане

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 16 624 555 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 20 март 2009 г., 17.30 ч.

Сключени договори по приоритетна ос 6 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG