АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.04.2009   

BG051PO001-6.1.04 "Укрепване капацитета на АЗ за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда чрез изграждане на съвременна система за телекомуникационен и информационен пренос на данни

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по Приоритетни оси 6,7 и 8 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ №. BG 051PO001-6.1.04 Укрепване капацитета на Агенция по заетостта за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда чрез изграждане на съвременна система за телекомуникационен и информационен пренос на данни и вътрешна мрежа за консултации

Цел на процедурата:
  • Укрепване капацитета на служителите в системата на Агенция по заетостта, чрез ползване на консултантски услуги, обучения и семинари, и подобряване на средата на работа, условията на труд и ефективността на предоставяните услуги, чрез внедряване на система за телекомуникационен и информационен трансфер на данни.

Конкретен бенефициент - Агенция по заетостта

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 3 324 000 лв.

Краен срок за подаване на предложението - 15 май 2009 г.

Сключени договори по приоритетна ос 6 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG