АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.1.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-3.1.02 Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1-02 "Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите" с 3 компонента

Компонент 1 „Повишаване квалификацията и/или придобиване на нова професионална квалификация на учителите и педагогическите кадри в детските градини училищата и обслужващите звена в системата на образованието".

Компонент 2 „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието”.

Компонент 3 „Повишаване квалификацията на преподавателите във ВУ”.

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е: 9 779 150 лв.

Конкретни бенефициенти:
Компонент 1: МОМН чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”
Компонент 2: Национален институт за обучение на директори
Компонент 3: МОМН чрез дирекция „Политика във висшето образование”

Цел на процедурата: подобряване качеството на образователните услуги, чрез:

  • изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри, преподавателите във ВУ, директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието;
  • въвеждане на механизми за наблюдение, анализ, оценка, прогнозиране и планиране на квалификационни услуги;
  • модернизиране на управлението на образованието и въвеждане на иновативни подходи при управлението;
  • придобиване на мениджърски и управленски умения от ръководния състав на образователните институции.
Краен срок за подаване на проектно предложение е 30.07.2008 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG