АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.2.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-3.2.01 „Разработване на система за оценка качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България”

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.2-01 „Разработване на система за оценка качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България”.

Схемата е в два компонента:
  • Компонент 1: Разработване на стандарти за вътрешно и външно оценяване
  • Компонент 2: Разработване на рейтинг на висшите училища в Република България
Цел на процедурата е:
  • Разработване на рамка за вътрешно и външно оценяване в съответствие с "Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)"

Максималният бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 3 911 660 лв.

Конкретни бенефициенти:
  • Компонент 1: Център за контрол и оценка на качеството на образованието
  • Компонент 2: МОМН чрез дирекция „Политика във висшето образование”

Краен срок за подаване на проектно предложение -  30.06.2008г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG