АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.1.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.10.2009   

BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”


Целта на схемата е подпомагане на образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) – развитие на интегрираното и включващото обучение както и на обучението в специални училища, чрез:
  • създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение и развитие и за професионална подготовка;
  • специализирана подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП;
  • промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение и др.

Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 10 000 000 лева.

 Краен срок за представяне на проектните предложения: 22 декември 2009 г., 16.00 часа местно време.


МОМН стартира нови процедуриИнформационни дни 2-13 ноември
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG