АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.2.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
11.11.2009   

BG051PO001-5.2.06 Социални услуги за социално включване

Агенцията за социално подпомагане стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-5.2.06 Социални услуги за социално включване

Целта на схемата е предоставяне на широкообхватни социални услуги, които да гарантират равен достъп до тях на лицата от целевите групи, да подобрят качеството на услугите и да доведат до устойчивост на системата за предоставяне на социални услуги и ще се реализира в три компонента:
  • Компонент 1: Социални услуги за деца в риск
  • Компонент 2: Социални услуги за пълнолетни лица
  • Компонент 3: Иновативни подходи за превенция и преодоляване на социалното изключване на рискови групи

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на  23 015 000 лева

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 28 януари 2010 г., 16.00 часа местно време.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG