АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - - СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
14.12.2009   

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Национален изпълнителен орган (НИО)
За целите на провеждането на Европейската година - 2010 в България с Решение на Министерския съвет № 3 от 22.01.2009 г. министърът на труда и социалната политика беше определен за Национален изпълнителен орган (НИО) по организиране на участието на Република България в Европейската година. Функциите на НИО се реализират от Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съ-финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ).


Договарящ орган (ДО)
По настоящата процедура Договарящ орган е Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.


Конкретен бенефициент
Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ е организация, институция, административна структура и друга подобна индивидуално посочена в Националната програма (раздел 1.2 „Съществуващата административна структура”, точка б) като субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна финансова помощ за определена дейност, или която е определена със закон, или подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретната дейност и е допустим бенефициент. По настоящата схема за безвъзмездна помощ конкретен бенефициент е Министерството на труда и социалната политика чрез дирекция „Социална закрила и социално включване”Европейска комисия
С решението, с което се определя Европейската година (2010 г.), се набеляза съвкупност от централизирани и децентрализирани дейности като най-подходящия вариант, като в същото време се поддържа гъвкавост за съгласуване с национални специфични черти.
Все пак е важно в Европейската година (2010 г.) да се запази до значителна степен европейската перспектива и идентичност. Предвид това Комисията ще:
  • действа като катализатор за насърчаване на участието и политическата ангажираност на ЕС и държавите-членки;
  • улеснява най-целесъобразното участие, включително и на най-уязвимите групи;
  • ръководи провеждането на информационна и медийна кампания, включително и за подпомагане на НИО с тяхната собствена комуникационна стратегия;
  • предоставя на НИО техническо съдействие и съвет;
  • наблюдава съгласуваността на всички дейности, както при подготовката, така и при провеждането на Европейската година (2010 г.);
  • извършва текущо оценяване.

Конкретните ангажименти и права на Европейската комисия са описани подробно в Споразумението за индиректно централизирано управление, което ще бъде подписано между ЕК и държавите-членки през януари, 2010г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG