АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - Комитет за наблюдение - Комитет за наблюдение на ОПРЧР 2007-2013
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
08.07.2010   

Комитет за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

     Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. е орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата.


      Той е създаден в края на 2006 г., като в състава му влизат представители на:
  • управляващите органи по другите оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони и Националния стратегически план за развитие на рибарството, Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози, централното координационно звено, специализирани дирекции от Министерски съвет;
  • заинтересованите министерства, държавни агенции, комисии, изпълнителни агенции и др.;
  • Националното сдружение на общините в Република България;
  • регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2; 
  • национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати по реда на Кодекса на труда;
  • национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания;
  • сертифициращия и одитния органи;
  • неправителствения сектор;
  • европейската комисия.

      Комитетът за наблюдение провежда своите заседания два пъти годишно, като основните документи, които разглежда са: критерии за избор на операции, годишни доклади за изпълнението на програмата, доклади от проведени одити по програмата, комуникационен план и отчети по неговото изпълнение, резултати, заключения и препоръки от извършени оценки по програмата и други.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG