АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - НА 22 ФЕВРУАРИ 2010Г. БЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА В БЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА БОРБАТА С БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО И...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
23.02.2010   

НА 22 ФЕВРУАРИ 2010Г. БЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА В БЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА БОРБАТА С БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ – 2010

     На 22 февруари 2010 г. в зала „Изток” на Народното събрание в присъствието на представители на държавната власт, Европейската комисия, социалните партньори, неправителствените организации, местните власти и медиите официално беше открита Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване в България.

     Събитията под егидата „Европейска година на...” дават възможност за информиране и ангажиране на обществеността по чувствителни за Европейския съюз и страните-членки проблеми. 2010 година е Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване. Всички държави-членки на Европейския съюз отбелязват тази година, като по този начин се цели те да потвърдят своята ангажираност в борбата с бедността и установяването на политики и практики за социално включване на уязвимите групи. Това общо европейско начинание съвпада и с усилията за създаване на новата стратегия на Европейския съюз до 2020 г.

    Като приоритетни теми за България в Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване, министърът на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов посочи:
  • Детската бедност и ограничаването на предаването на бедността между поколенията;
  • Активното включване на най-отдалечените от пазара на труда;
  • Равния достъп до услуги, образование, здравна грижа, култура, спорт;
  • Преодоляването на дискриминацията и социално включване на уязвими етнически групи;
  • Социалното включване на хората с увреждания;
  • Въпросите за равенството на половете в политиките за борба с бедността и социалното изключване

    Г-н Младенов подчерта, че годината не е нито началото и още по-малко края на европейските, и в това число и българските, усилия в борбата с бедността и социалното изключване. Конкретно за България тя ще доразвие и подобри създадени вече практики, ще наложи нови подходи и ще допринесе за формирането на трайна култура за толерантност към по-уязвимите, за съпричастност и за сътрудничество между всички партньори в тази политика.

   В контекста на основните общоевропейски цели и принципи на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване, в рамките на откриването бяха представени и специфичните цели, които България ще се стреми да постигне:
  • Равносметка относно генераторите на бедност и изключване в България, резултатите от провежданите политики, пропуските и необходимите промени и инструменти;
  • Повишаване на обществената информираност и ангажираност по въпросите на бедността и социалното изключване;
  • Засилване на солидарността с по-уязвимите групи в обществото;
  • Идентифициране на основните приоритети на българската стратегия за борба с бедността и социалното изключване в дългосрочен и средносрочен план след 2010 г.

   Планираните дейности съчетават традиционни подходи, насочени към развитие на диалога и осигуряване на публичност, с иновативни за България процеси и модели. Отговорната институция за реализацията им е Министерството на труда и социалната политика. Средствата в размер на 1 065 460 лева за реализацията на годината са осигурени от държавния бюджет и от бюджета на Европейския съюз
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG