АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
27.10.2010   

BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, кани Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, представляванa от Румяна Михайлова, в качеството й на конкретен бенефициент да заяви интерес и да подаде проектно предложение съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Цел на настоящата процедура е:
Повишаване на ефективността на контролната дейност на пазара на труда чрез усъвършенстване качеството на дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 6 500 000 лв.
Териториален обхват. Място на изпълнение. Дейностите се изпълняват на територията на Република България.

Допустими дейности:
Компонент 1. Въвеждане на система за управление качеството на контролната дейност (СУККД)
Етап 1. Преглед и анализ на състоянието на действащата система за управление на качеството на контролната дейност чрез сравняване на прилаганата в момента в ИА
Етап 2. Разработване на елементите и документите за СУККД и провеждане обучение на обучаващи
Етап 3. Внедряване на системата
Компонент 2. Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Етап 1. Анализ и проектиране на информационната система
Етап 2. Разработка на информационната система
Етап 3. Внедряване и обучение

Проектното предложение се подава съгласно публикуваните Изисквания.
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 ноември 2010 г., 16.00 ч.
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: www.ophrd.government.bg
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG