АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.11.2010   

BG051PO001-6.2.05 „Извършване на оценка на изпълнението на националната стратегия за детето”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА в качеството си на Договарящ орган по операциите, предвидени по приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

КАНИ

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО в качеството й на Конкретен бенефициент, да заяви интерес и да подаде проектно предложение, съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Целта на настоящата процедура е:
Подобряване на планирането и изпълнението на цялостната политика за закрила на детето в Република България посредством извършване на междинна оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. за периода от последните 3 години.
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 400 000 лева.

Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите по настоящата покана ще се извършват на територията на Република България.

Допустими дейности:
• Подготовка на тръжно задание за избор на външна организация, която да извърши оценка на изпълнението на Националната стратегия за детето;
• Анализ на ежегодните доклади за изпълнението на годишните програми за закрила на детето;
• Анализ на резултатите от проведените интегрирани проверки по правата на детето;
• Извършване на социологически проучвания;
• Извършване на специализирани проучвания и изследвания за оценка на резултатите от изпълнението на стратегията;
• Анализ на резултатите и изготвяне на обобщена оценка на стратегията;
• Изготвяне на препоръки за промени в стратегията, приложимата нормативна уредба и начина на работа на отговорните институции на национално, регионално и местно ниво.

Проектното предложение се подава съгласно публикуваните Изисквания за кандидатстване.
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 20 декември 2010 г., 16.00 ч.

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: www.ophrd.government.bg
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG