АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
12.01.2011   

BG051PO001-6.2.06 „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България"

 Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.06 „Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България”

Целта на процедурата е: Подобряване на процеса и повишаване ефективността от разработката и изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания чрез нарастване на административния и управленски капацитет на АХУ в анализирането, планирането и изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, наред с координирането на общите усилия на всички заинтересувани институции, неправителствени стопански и нестопански организации, както и в администрирането на процеса на изпълнение на национално, областно и общинско равнище.

Конкретен бенефициент е Агенция за хора с увреждания.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 2 000 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 15 февруари 2011 г., 16.00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG