АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Сключени договори - Сключени договори по приоритетна ос 6 - Сключени договори по ПО 6 към 10 юли 2009 г.
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
20.01.2011   

Сключени договори по ПО 6 към 10 юли 2009 г.

  BG051PO001-6.1.01 "Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица"

BG051PO001-6.1.02 "Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП"

BG051PO001-6.1.03 "Модернизиране на системата за предоставяне на услуги"

BG051PO001-6.1.04 "Укрепване капацитета на АЗ за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда чрез изграждане на съвременна система за телекомуникационен и информационен пренос на данни

BG051PO001-6.2.01 "Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване"

BG 051PO001-6.2.02 "Повишаване професионалната квалификация чрез въвеждане на добри клинични практики в системата на спешната медицинска помощ"

BG051PO001-6.2.03 "Подкрепа за акредитацията на лечебните заведения, специализацията и продължителното надграждащо обучение на медицинския персонал"
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG