АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.09
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.03.2011   

BG051PO001-6.1.09 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.1.09 „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”.

Цели на процедурата:
 • Да се подпомогне изграждането на действаща система, позволяваща по-доброто срещане на търсенето и предлагането на умения на пазара на труда в България.
 • Премахване на не равновесията на пазара на труда и насърчаване на икономическия растеж, чрез преодоляване на недостига от квалифицирани кадри в определени икономически дейности и класове професии.
 • Подобряване процеса на планиране в областта на образователната система и системата за предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация в дългосрочен и средносрочен период.
 • Подобряване на възможностите за професионално ориентиране и кариерно развитие, чрез ефективно подпомогне на безработни и заети лица във връзка с избора на професия, направление за квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация.
 • Изграждане на капацитет на институциите на пазара на труда за формулиране и изпълнение на политики на основата на дългосрочни и краткосрочни прогнози за развитието на трудовия пазар в България.

Конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 1 000 000 лева.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 2 май 2011 г., 16.00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG