АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.1.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
16.05.2011   

BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”

На 16.05.2011г. Агенция за социално подпомагане обявява процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”.

Процедурата се реализира по Приоритетна ос 5 – „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика” и има за цел да подкрепи процеса на развитие на социалната икономика и създаване на социален капитал чрез подкрепа на общините за осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи.

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 30 000 000.00 лева.

Дейностите ще се извършват на територията на цялата страна в периода 2011 – 2013 г.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван и на следния интернет адрес: http://www.asp.government.bg, в рубрика Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, секция „Схеми за безвъзмездна финансова помощ”.

Краен срок за представяне на проектните предложения: 01.08. 2011г., 15.00 часа местно време.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG