АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.3.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.05.2011   

BG051PO001-4.3.02 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.02 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование".

Цел на настоящата схема е:
Процедурата е насочена към продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на учене през целия живот.

Конкретен бенефициент: МОМН чрез Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”.

Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 10 000 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 18 юли 2011 г., 16.30 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG