АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 7 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-7.0.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
08.08.2011   

BG051PO001-7.0.01 "Без граници – Компонент 1"

Уважаеми бенефициенти, Във връзка с измененията в чл. 14 ЗОП от 27.04.2012 г. (ДВ бр. 33/2012 г.), съгласно които ал. 3 и 4 стават съответно 4 и 5, при изготвяне на графиците за провеждане на обществени поръчки в колона „Възлагане по чл. 14, ал. 3 и 4 ЗОП” следва да се описват процедурите по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП. В легендата към графика – т. 7 „По чл. 14, ал.3” и т. 7 „По чл. 14, ал.4” следва да се четат съответно „по чл. 14, ал.4 и по чл. 14, ал.5”.

Във връзка с промененото Ръководство за бенефициента за управление и изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., ДО добавя в пакета с приложенията към него пропуснато Приложение: Актуализиран план за действие, което е част от Приложение: Междинен/Заключителен доклад.

Иконка Покана

Иконка Invitation

Иконка Насоки за кандидатстване

Иконка Guidelines for Applicants

Иконка Насоки за кандидатстване - приложения

Иконка Guidelines for Applicants - Annexes

Иконка Информационни дни

Иконка Въпроси и отговори от информационен ден в гр. София

Иконка Презентация BG051PO001-7.0.01 "Без граници – Компонент 1"

Иконка Въпроси и отговори от информационни дни в страната 11-13 юли 2011 г.

Иконка Въпроси и отговори до 9 септември 2011 г.

Иконка Променено ръководство за бенефициента към 24.02.2012

Иконка Списък на одобрените проекти

Иконка Списък на неодобрените проекти

Иконка График за подписване на договори - 02.2012

Иконка Информация за сключени договори

Иконка График за подписване на договори - 03.2012

Иконка Информация за сключени договори - Март/Април

Иконка Информация за сключени договори - Май

Иконка Въпроси и отговори до 29 Юни 2012 г.

Иконка Решение за предоставяне на БФП - 26.01.2012

Иконка Решение за отказ - 01.06.2012

Иконка Изменено ръководство за бенефициента - Октомври 2013

Иконка Приложения към ръководството - Октомври 2013

Иконка Писмо за отчитане

Иконка Отчетен доклад

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG