АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 7 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-7.0.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
08.08.2011   

BG051PO001-7.0.02 "Без граници – Компонент 2"

Във връзка с допуснати технически грешки в Приложение Ж - Методология за техническа и финансова оценка, Договарящият орган публикува коригиран вариант на Методологията (Приложение Ж), който можете да намерите в папка "Приложения за информация" към Насоките за кандидатстване.

Във връзка с промененото Ръководство за бенефициента за управление и изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., ДО добавя в пакета с приложенията към него пропуснато Приложение: Актуализиран план за действие, което е част от Приложение: Междинен/Заключителен доклад.

Иконка Покана

Иконка Call for proposals

Иконка Насоки за кандидатстване

Иконка Guidelines for Applicants

Иконка Документи за попълване

Иконка Annexes to be filled

Иконка Приложения за информация

Иконка Annexes for information

Иконка Договор

Иконка Contract

Иконка Ръководство за бенефициента

Иконка Приложения към ръководството

Иконка Презентация BG051PO001-7.0.02 "Без граници - Компонент 2"

Иконка Въпроси и отговори от информационните дни

Иконка Приложения за информация - коригирани

Иконка Annexes for information - revised

Иконка Списък с предложените за отхвърляне проектни предложения на етап административно...

Иконка Списък с предложените за отхвърляне проектни предложения в рамките на втора оценителна...

Иконка Въпроси и отговори до 17 май 2012

Иконка Списък на одобрени проекти - ІІІ-та сесия

Иконка Списък на неодобрени проекти - ІІІ-та сесия

Иконка Изменено ръководство за бенефициента

Иконка Приложения към измененото ръководство

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 1

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 2

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 3

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 4

Иконка Списък на одобрените проекти - сесия 4

Иконка Решение за прекратяване

Иконка Променен образец на договор - 19.07.2013

Иконка Списък на одобрените проекти - сесия 5

Иконка Актуализирано Ръководство за бенефициента - 04.10.2013

Иконка Приложения към ръководството - 04.10.2013

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG