АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.16
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.08.2011   

BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на Регламенти 883/2004 и 987/09 – EESSI”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез електронно кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на Регламенти 883/2004 и 987/09 – EESSI”.

Основната цел на настоящата процедура е да се създаде национална система с обособена контактна точка реализираща изискванията на Регламент 883/2004 относно координацията на системите за социална сигурност.

Конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 3 900 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17.10.2011г., 16.00ч.

Пакетът документи за кандидатстване, който трябва да бъде попълнен и представен в електронен формат е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) – на интернет адрес: https://eumis.government.bg.

Съгласно Изискванията за кандидатстване проектното предложение се подава по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG