АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 7 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-7.0.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
28.09.2011   

BG051PO001-7.0.06 „Без граници – Компонент 6”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 7 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира на 28.09.2011 г. процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.06 „БЕЗ ГРАНИЦИ – Компонент 6”.

Цел на настоящата процедура е да се изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: административен капацитет и добро управление на проекти и програми.

Конкретен бенефициент е Агенция по заетостта.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е 1 000 000 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Наблюдение, проучвания и изследвания на развитието в други страни-членки, или други държави, включително посещения и обмяна на служители;
2. Извършване на оценки, партньорски проверки, изследване на показателите за напредъка в отделни практики в други страни-членки, или други държави;
3. Разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит, включително чрез публикации, организиране на събития, мрежи, туининг (побратимяване);
4. Обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни;
5. Внасяне, трансфер и адаптиране на модели и практики от други държави;
6. Съвместно или координирано развитие, изпробване или валидиране на услуги, продукти и помощни системи;
7. Координирани съвместни действия;
8. Обмяна на опит на място.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28.12.2011г., 16:00ч.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5096 и http://www.eufunds.bg

Срокът за кандидатстване се удължава до 15.02.2012 г., 16.00 ч. - местно време.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG