АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.1.05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.10.2011   

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми, кани желаещите да представят проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Целта на операцията е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез:
- подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
- засилване на мотивацията за участие в образователния процес;
- допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта:
- осигуряване на учебно-технически средства, апаратура, учебници и учебни помагала, дидактически материали, образователен софтуер;
- подобряване на училищната среда чрез обогатяване с подходящи за възрастта съоръжения и материали за обучение, игри;
- подобряване на състоянието на сградния фонд.
2. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища (вкл. транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище).
3. Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес:
- разработване на планове/ програми и провеждане на допълнителни занятия с деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане от училище, в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система и учебния процес;
- допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас;
- адаптация на деца в детските градини и училища, за които българският език не е майчин, чрез съвместни познавателни дейности с деца от другите етноси: посещения на театри, музеи, екскурзии и др.;
- работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия.
4. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда:
- създаване на клубове по интереси; сформиране на групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, танцови формации; изкуства; традиционни занаяти;
- проучвания, провеждани от деца и ученици, свързани с културната им идентичност.
5. Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи. Допълнителни занимания с деца в детските градини, за които българският език не е майчин.
6. Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда:
- допълнителна квалификация на педагогически специалисти, свързана с методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда;
- обучение на педагогически специалисти, свързани с интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин (в детските градини и училищата).
7. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в детските градини и училищата.

Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие на схемата.

Във връзка с увеличаване на финансовия ресурс по процедурата са публикувани изменени насоки за кандидатстване.

Във връзка с увеличаване на финансовия ресурс по процедурата са публикувани изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Променени са и стойностите на индикаторите за изпълнение и резултат. Удължен е срокът за изпълнение на дейностите до 31 октомври 2015 г., като до 31 октомври 2015 г. могат да се изпълняват само договори, сключени след 1 юни 2013 г. Промените са отразени на стр. 8, 14 и стр. 16 в Насоките за кандидатстване.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG