АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.1.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.10.2011   

BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми, кани желаещите да представят проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.

Целта на операцията е реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане чрез:
- идентифициране на отпаднали ученици по региони и типове училища;
- установяване на връзката между времето на отпадане (клас) и възрастта на учениците;
- диагностициране на основните причини за отпадане;
- разработване на гъвкави механизми за реинтеграция;
- мотивиране на отпадналите за връщане в училище;
- мотивиране на родителите на отпадналите да подкрепят тяхното връщане в училище;
- създаване на адаптивна приемна среда в училище;
- индивидуални програми за работа с върнатите в училище за запълване на празнотите и пропуските в учебното съдържание; - приложение на специфични адаптивни програми за познавателна мотивация на детето и ученика;
- създаване на устойчиви механизми за работа с родителите на отпадналите ученици (вкл. чрез привличане на помощници на учителя и експерти по етносоциални технологии и пактики);
- допълнително обучение на учители и директори за работа с отпаднали деца и ученици, майчиният език на които не е български, с фокус към децата и учениците от ромски произход;
- допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Идентифициране на отпаднали ученици;
2. Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни кампании;
3. Работа в общността с отпадналите и техните семейства;
4. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: закупуване на учебни пособия, материали и др.;
5. Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, допълнителни часове и др.;
6. Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин;
7. Създаване на адаптивна приемна среда в училище: създаване на индивидуални учебни програми за наваксване на пропуснати знания и умения; допълнително обучение на учители и директори за работа с отпаднали ученици;
8. Въвеждане/реализиране на дейности за интеркултурно образование;
9. Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция на повторно отпадане, вкл. чрез привличане на помощници на учителя.

Краен срок за представяне на предложенията е 16 януари 2012 г., 16.30 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG