АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - АРХИВ НОВИНИ -
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
18.10.2011   

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”

Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира на 17.10.2011г. открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”.

ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:
• Схемата цели подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
• Адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти;
• Повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
• Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея;
• Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
• Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;
• Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
• Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/ophr, на единния информационен портал: www.eufunds.bg, а така също и на страницата на Управляващия орган (МТСП): http://ophrd.government.bg.

Краен срок за представяне на проектните предложения: 21.12.2011 г. 16.30 ч. в дирекции “Бюро по труда” в областните градове.

Вижте още: График за провеждане на информационна кампания
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG