АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.2.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
24.11.2011   

BG051PO001-2.2.02 “Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”

Агенция по заетостта чрез Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” в качеството си на Договарящ орган по Оперативна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.02 – „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конкретен бенефициент: Агенция по заетостта чрез Главна дирекция „Услуги по заетостта”

Цел на процедурата: Създаване на десет центъра за кариерно развитие, чиято дейност ще бъде насочена към подпомагане на заети лица чрез професионални консултации, разработване на планове за кариерно развитие и предоставяне на информация.

Бюджет: максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура 6 000 000 лева.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 18 януари 2012г., 16.30 ч.

Изискванията за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет страници: http://www.az.government.bg/ophr/procedures.asp и www.esf.bg.

Пакетът документи за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени и представени в електронен формат са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) – на интернет адрес: https://eumis.government.bg.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG