АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОП РЧР - Целеви групи на ОП РЧР
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
27.11.2011   

Целеви групи на ОП РЧР

Целеви групи на ОП РЧР 2007-2013

Деца, ученици и младежи вкл.
„Да направим училището привлекателно за младите хора”
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието”
„Подобряване на качеството на общото образование”
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование"
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

• в професионални гимназии
„Подобряване на качеството и внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение”
„Училищни и студентски практики”
„Разработване и въвеждане на система за управление на професионалното образование в професионалните училища”

• от етническите малцинства
„Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”
„Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
„Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

• със специални образователни потребности
„Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби”
„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
„Включващо обучение"

• лишени от родителска грижа
„За по-добро бъдеще на децата"
„Социални услуги за социално включване”
„Да не изоставяме нито едно дете", КОМПОНЕНТ 1, „Планиране на мерки за деинституционализация"
„Шанс за щастливо бъдеще”: Компонент 1 – Подготовка за преструктуриране на ДМСГД
„Приеми ме”

• младежи, отпаднали от образователната система
„Ограмотяване на възрастни”
„Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Студенти вкл.
„Разработване на механизми за училищни и студентски практики”
„Училищни и студентски практики”
„Студентски стипендии и награди”
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието”
„Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”

• докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени
„Наука и бизнес”
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Безработни лица вкл.
„Развитие”
„Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”
„Отново на работа”
„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент - 1”

• младежи
„Повишаване заетостта на младежите, чрез трайното им включване на пазара на труда в България”
„Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”
„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент - 1”

• от уязвими групи
„Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица”
„Вземи живота си в свои ръце”
„Социални услуги за социално включване”

• изтърпяващи наказание лишаване от свобода
„Обучение и адаптация"

• с увреждания и самотно живеещи
„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"
„Усъвършенстване и подобряване на услугата "Личен асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”
„Шанс за всички"
„Социални услуги за социално включване”
„Алтернативи”

Заети лица вкл.
„Квалификационни услуги и обучения за заети лица”
„Аз мога”
„Адаптивност”
„Аз мога повече"
„По-близо до работа"
„Квалификационни услуги и обучения за заети лица”

• учители и преподаватели във ВУЗ
„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието”
„Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите”
„Квалификация на педагогическите специалисти”

• служители над 50 години
„Социални иновации в предприятията”

• семейни
„Отново на работа”

Работодатели вкл.
„Квалификационни услуги и обучения за заети лица”
„Социални иновации в предприятията”
„По-близо до работа"
„Безопасен труд”
„Разработване на механизми за училищни и студентски практики”

• социални предприятия
„Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия /Пилотна фаза/”
„Нови възможности”
„Шанс за всички"

• социално-икономически партньори
„Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”

Представители на широката общественост
„Превенция за безопасност и здраве при работа”
„Здравни информационни кампании”
„Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания"
„Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност"
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG