АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.3.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
01.12.2011   

BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”

Цел на настоящата процедура е:
• създаване на гъвкава система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене;
• подобряване на достъпа до образование и обучение чрез осигуряване на равнопоставеност на различните видове учене;
• създаване на предпоставки за успешно прилагане на Стратегията за учене през целия живот и Стратегия Европа 2020;
• повишаване пригодността за заетост, достъпа до пазара на труда и повишаване на социалната интеграция.

Бюджет: 8 000 000 лв.

Допустими дейности:
1. Анализ на изходната ситуация, интересите и потребностите на потребителите и заинтересованите страни от създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности.
2. Анализ на практики в други страни от Европейския съюз, успешно въвели подобни системи.
3. Разработване на предложения за нормативно регламентиране и въвеждане на Системата за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности, съвместно със социалните партньори - институционални отговорности, механизми за приравняване на придобитите неформални умения и компетентности и др.
4. Подготовка на институциите за документиране и прозрачност на резултатите от процеса на признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности: разработване на правилници, инструкции, инструментариум за оценяване.
5. Обучение на оценители и представители на администрацията и на обучаващите институции, участващи в процеса на признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности.
6. Внедряване на Системата за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности чрез пилотно тестване по разработената технология.
7. Организиране на широка информационна кампания с участие на социалните партньори (работодатели и синдикати) за възможността – неформално придобити знания, умения и компетентности да се удостоверят чрез документи за придобита професионална квалификация (информационни материали, телевизионни филми и реклами, срещи с браншовите организации на работодателите, работа с представителни организации на уязвими групи на пазара на труда, в частност – сред ромската общност и т.н.).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 11 февруари 2012 г., 16.30 часа.

Срокът за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” се удълвава до 11 април 2012 година, 16.30 ч.

Срокът за кандидатстване по процедура BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” се удължава до 11 юни 2012 г., 16.30 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG