АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.17
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
07.02.2012   

BG051PO001-6.2.17 "Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването"

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез електронно кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) BG051PO001-6.2.17 «Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването».

Основната цел на настоящата процедура е повишаване ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане. Конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 3 000 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 12.03.2012 г., 17.00 часа.

Пакетът документи за кандидатстване, който трябва да бъде попълнен и представен в електронен формат е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) – на интернет адрес: https://eumis.government.bg.

Съгласно Изискванията за кандидатстване проектното предложение се подава по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

Крайният срок за подаване на проектно предложение по процедура BG051PO001-6.2.17 "Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването", се удължава до 17:00 часа на 12.04.2012 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG