АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.11
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
01.03.2012   

BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез електронно кандидатстване, BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет”.

Основната цел на процедурата е подобряване на качеството и ефективността на активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет.

Конкретен бенефициент е Министерство на труда и социалната политика.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 750 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30.03.2012 г., 17.00 часа.

Пакетът документи за кандидатстване, който трябва да бъде попълнен и представен в електронен формат, е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) – на интернет адрес: https://eumis.government.bg.

Съгласно Изискванията за кандидатстване проектното предложение се подава по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет”до 06.04.2012 година, 17.00 часа, местно време.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG