АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.1.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.04.2012   

BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома"

Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика".

Процедурата цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Общият предвиден размер по схемата е 30 000 000 лв.

За целите на настоящата процедура е допустимо създаването на Центрове за услуги в домашна среда или Звена за услуги в домашна среда към съществуващи домашни социални патронажи на територията на страната, в които ще се извършват следните дейности:
1. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в центровете и звената за услуги в домашна среда
2. Обучение на персонала
3. Информиране и консултиране на кандидат – потребители на територията на съответното населено място
4. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално- битови дейности, както и почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица
Крайният срок за прием на проектни предложения е 29.06.2012г., 16.00 ч.

С решение на Комитета за наблюдение на ОП „РЧР” е увеличен общият бюджет на операция „Помощ в дома” до 32 426 276.25 лева. В резултат на това са променени и Насоките за кандидатстване по операцията. Промените са отразени в режим "проследяване на промените" (стр. 12 и стр. 24) към 18.01.2013 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG