АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.2.03 Компонент 2
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
09.05.2012   

BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ - Компонент 2

Утвърдена е промяна в ръководствата за бенефициентите по процедури BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място" и BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.

Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване, Приложение І Общи условия към Договора и Ръководството на бенефициента по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”, на основание чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Измененията се налагат във връзка с приетото ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове, с което се отменя ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 – 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.


Утвърдени са изменения в Приложение Б1 "Бюджет на проекта" към Насоките за кандидатстване. Измененията са:
1. В клетка В34 на лист „Бюджет” е коригирано да се прехвърля автоматично сумата от разходите за невъзстановим ДДС от клетка F8 на лист А7;
2. В лист „Бюджет” при сумирането на общите разходи от Група А в клетка В36 е коригирана формулата за общата сума на разходите като са включени и разходите по т. 6.2. „Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартирането дейността на предприятието”.


На 08.03.2013г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.2.03 „НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНАСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ”, Сесия 3,(проектни предложения подадени в периода от 17.9.2012 г. до 23.11.2012 г.).
В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/31.05.2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.
Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до 17.30 ч. на 15.03.2013г./, на следния адрес:

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЦЕДУРА
BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност–Kомпонент II”
Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-1203-_ _-_ _ _ _ _
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
бул. “Княз Ал. Дондуков” № 3, София 1000, БЪЛГАРИЯ


Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на Агенция по заетостта до 17.30 ч. на 15.03.2013г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Информираме Ви, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

Иконка Покана

Иконка Насоки за кандидатстване

Иконка Документи за кандидатстване

Иконка Приложения за информация

Иконка Договор

Иконка Ръководство за бенефициента

Иконка Актуализирано Приложение Б1 „Бюджет на проекта”

Иконка Списък на отхвърлени проектни предложения на етап АСД

Иконка Списък на отхвърлени проектни предложения на етап АСД сесия 2

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 1

Иконка Актуализирани документи за кандидатстване

Иконка Актуализиран договор

Иконка Актуализирано ръководство за бенефициента

Иконка Списък на отхвърлени проектни предложения на етап АСД сесия 3

Иконка Списък на отхвърлени проектни предложения на етап АСД сесия 4

Иконка Списък на отхвърлени проектни предложения на етап АСД сесия 5

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 3

Иконка Актуализирана насоки за кандидатстване

Иконка Договор с актуализирано Приложение І Общи условия към договора

Иконка Актуализирано ръководство за бенефициента

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 4

Иконка Актуализиран договор

Иконка Актуализирано ръководство за бенефициента

Иконка Списък на отхвърлени проектни предложения на етап АСД сесия 6

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 5

Иконка Списък на одобрени проектни предложения - сесия 6

Иконка Решение за предоставяне на БФП - сесия 6

Иконка Актуализирано Ръководство за бенефициента - 28.01.2014

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG