АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.10
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
27.07.2012   

BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" стартира процедура за подбор на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №.BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

Цел на процедурата :
Да бъде предоставена възможност на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за обучение по ключови компетентности. Безработните лица ще преминат също така през мотивационно обучение и ще им бъдат разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване, които ще подпомогнат процеса на интеграцията им на трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда.

Допустими дейности:
1. Обучение по професионална квалификация до не по-висока от трета квалификационна степен. Не са допустими обучения по професионални направления 621 - Растениевъдство и животновъдство, 623 – Горско стопанство и 624 - Рибно стопанство от СППОО;
2. Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно Европейската референтна рамка. На са допустими обучения по Ключови компетентности 1 и 8;
3. Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени в изпълнение на проектните дейности;
4. Разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване.

Общият бюджет на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 6 855 000 лева.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 28 септември 2012 г., 16:30 часа.

Утвърдени са изменения в Бюджета на проекта (Приложение Б1) на основание чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121/31.05.2007 г. В клетка В 48, където се изчислява единичната средна цена на представител на целевата група/обучаем по проекта във формулата не се включват разходите от бюджетно перо 4.6. Други външни услуги, пряко свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта – клетка В 26. В бюджетно перо 4.6 се посочват разходите за избор на изпълнител, който да проведе обучението/ята по ключови компетентности, които съгласно Насоките за кандидатстване следва да бъдат включени при изчисляването на средната цена на един обучаем.

Удължен е и срокът за кандидатстване до 5 октомври 2012 г. 16:30 часа, на основание чл. 14, ал. 8, т. 3 от ПМС 121/31.05.2007 г.

В тази връзка са актуализирани следните документи:
Покана;
Насоки за кандидатстване;
Формуляр за кандидатстване – Приложение А (при кандидатстване на ръка);
Бюджета на проекта - приложение Б1.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG