АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.11
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
27.07.2012   

BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”.

Цел на настоящата процедура:
Насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.

Допустими дейности:
· Разработване на структура на програма за обучение по ключова компетентност 5 „Умения за учене”, което да се извършва от наставници;
· Информиране на работодателите за възможностите по схемата;
· Набиране на заявки за свободни работни места;
· Предоставяне на посреднически услуги от служителите в бюрата по труда;
· Извършване на подбор на безработните лица, съгласно изискванията на работодателя за съответното място;
· Предоставяне на обучение на работното място по ключова компетентност 5 по утвърдена програма от наставник, определен от работодателя. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 10 души – представители на целевата група;
· Осигуряване на наставничество за период от 6 месеца от определен от работодателя наставник. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 10 души – представители на целевата група;
· Осигуряване на субсидирана заетост при работодател за всички включени в схемата безработни лица за срок от 6 до 12 месеца.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 80 000 000 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16:30 ч., 03.09.2012 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG