АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - BG051PO001-5.2.12 – Компонент 2
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.08.2012   

BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”

На 03.08.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността” по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Процедурата цели да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.

В рамките на изпълнението на втория компонент на процедурата поетапно ще се разкриват социалните услуги, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските рейони.

Дейностите ще се изпълняват на територията на общините и районите на общини, в които се изгражда съответна социална инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съгласно Националната карта на резидентните услуги и по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, съгласно Националната карта на резидентните услуги и Националната карта на съпътстващите услуги в периода 2012 – 2014 г.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 2 на процедурата е в размер на 23 000 000 лeва.

ВАЖНО!
Договарящият орган обявява допълнителни индикативни дати за прием на проектни предложения през 2014 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, ОП РЧР, както следва: 21.02.2014г. и 16.05.2014г.
За календарната 2013 г. последната дата за прием на проектни предложения по цитираната процедура е 18.10.2013г., съгласно последния актуализиран график.
Индикативен график:
• І сесия - за оценка на проектни предложения, подадени до 01.11.2012г. ще се проведе на 20.11.2012г.
• ІІ сесия - за оценка на проектни предложения, подадени до 01.03.2013г. ще се проведе на 20.03.2013г.
• ІІІ сесия - за оценка на проектни предложения, подадени до 10.05.2013г. ще се проведе на 27.05.2013г.
• ІV сесия - за оценка на проектни предложения, подадени до 15.07.2013г. ще се проведе на 29.07.2013г.
• V сесия - за оценка на проектни предложения, подадени до 18.10.2013г. ще се проведе на 30.10.2013г.


ВАЖНО!
Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на 13 – то си редовно заседание през месец ноември 2013 г. одобри промени в критериите за избор на операция BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”. Промените са съгласувани от Управляващия орган на ОП РЧР през месец декември 2013 г. и касаят Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността” на процедурата. Промените са отразени в Изискванията за кандидатстване по процедурата, Формуляра за кандидатстване (Приложение А), бюджета (Приложение Б-1) - за кандидатстване на хартиен носител или по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), както и в Методологията за техническа и финансова оценка (Приложение Е към документите за информация). В останалата си част, изискванията за кандидатстване и приложенията към тях не са променяни. Горецитираните документи са публикувани и на страницата на Договарящия орган - http://www.asp.government.bg.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG