АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.3.05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
01.10.2012   

BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Основната цел на операцията е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование и работодателите.

Специфични цели:
• Привличане на местните работодатели в образователния процес в професионалните училища и професионалните гимназии;
• Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели;
• Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателите.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности, необходими на местните работодатели, на основата на доказани потребности.
2. Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател.
3. Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
http://sf.mon.bg, http://eufunds.bg, http://esf.bg, както и на https://eumis.government.bg

ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ (ИСУН).

Всички предложения за проекти се подават на следния интернет адрес:
HTTPS://EUMIS.GOVERNMENT.BG

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до края на деня на 3 декември 2012 г.

За час на подаване се счита времето на приложния сървър на ИСУН, когато са записани данните, а не времето на локалния компютър на кандидата.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG