АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - BG051PO001-1/4/5/6.0.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
12.11.2012   

BG051PO001-1/4/5/6.0.01 "Интегра"

Цел на настоящата процедура: Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход в съответните общини.
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на:
Община Бургас – до 1 750 000 лв.
Община Видин – до 1 750 000 лв.
Община Девня – до 1 750 000 лв.
Община Дупница – до 1 750 000 лв.

Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Република България Допустими дейности:

По настоящата процедура допустимите дейности са обособени в четири направления:
I. Направление „Достъп до заетост”;
II. Направление „Достъп до образование”;
III. Направление „Социално включване”;
IV. Направление „Мерки за трайна десегрегация”.

Настоящата покана за подаване на проектно предложение е без краен срок.

Комисия ще оценява проектните предложения периодично съгласно индикативен предварително обявен календарен график , както следва:
- І сесия – оценка на получените проектни предложения до 14 януари 2013 г.;
- ІІ сесия – оценка на получените проектни предложения до 15 февруари 2013 г.;
- III сесия – оценка на получените проектни предложения до 29 март 2013 г.

Дейностите, предвидени в проектното предложение следва да приключат не по-късно от 31.10.2015 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС и http://www.eufunds.bg/.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG