АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - АРХИВ НОВИНИ - Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-20...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
08.05.2015   

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Конкретни бенефициенти общините и районите на общини в Р България.


Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 150 000 000 лв.


Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/,  http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

 
Проектните предложения следва да бъдат подадени по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg,  в рамките на следните индикативни срокове:


- до 10 юни 2015 г., 23,59 часа;

- до 10 юли 2015 г., 23,59 часа;

- до 06 януари 2016 г., 23,59 часа.

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG